ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 41(B) ಕನ್ನಡ.  ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳು ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (i) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)


  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗು ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (ii) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)


 ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳವಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (iii) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)


 ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸೂತ್ರಗಳು (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (iv) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)


 ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (v) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರನ್ವಯ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಟ್ಟಿ


 ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (vi) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ದಾಖಲೆಗಳ ತಃಖ್ತೆ


  ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಸಲಹಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ವಜನಿಕ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿವರ: (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (vii) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)


 ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿ/ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಭ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (viii) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)


 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವರ್ಗದ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (ix) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)

 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು & ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಪ್ರತಿಫಲ (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (x) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)


 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಯವ್ಯಯ (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (xi) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)


 ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿವರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ ಮ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (xii) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)


 ಈ ಇಲಖೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ವಿವರ (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (xiii) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)


 ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (xiv) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)


 ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಲತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ವಾಚನಾಲಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರ (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (xv) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)


  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳು (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (xvi) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)


  ಇತರೆ ವಿವರಗಳು (ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (xvii) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005)