ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ.

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಚರ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕಿಲ್ಟ)
ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಉಪನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560110.

Tel: +91-80-23480179
e-mail 1: kiltbangalore133@gmail.com
e-mail 2: director@kiltbangalore.ac.in